21 d’abril 2010

XAVIER GUITART I LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

Xavier Guitart va començar la seva xerrada amb una important afirmació “per fer política has de saber formar i dirigir equips, tot sol no es pot fer res” i es que la feina en equip, amb un bon equip té una garantía assegurada. Després es necessiten, però, moltes més coses com saber establir prioritats i com a cosa fonamental, ser capaç de fer un pla estratègic per cada cosa per tal de poder definir amb claredat que és prioritari i que és accessori”.

I com a cosa primordial, per qualsevol tasca de direcció d’equips és“saber gestionar persones, tenint molt clar que no podem entendre mai a les persones com a recursos” greu error de molts dirigents.

Segons Guitart, estar preparat pel canvi, per qualsevol mínim canvi, ens pot ajudar moltíssim perquè com ens explicava “tot és accessori, l’únic permanent és el canvi” puntualitzant que “res no es per tota la vida, tot canvia doncs les persones són les primeres que canvien, i amb això es genera un circuit de canvi continu”.

A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, actualment hi ha 2800 treballadors i amb 375 milions d’euros i s’estan gestionant 7 canals de televisió i 4 de radio ,a més de les respectives difusions directament a la xarxa. Com deia Xavier Guitart “és avui en dia l’únic sector creixent que no es deslocalitza i que encara té futur”.

La necessitat de complir amb la qualitat del servei és un punt cabdal per la Corporació segons ens explicava Guitart “hem de mantenir la voluntat que sempre ha de tenir un servei públic. S’ha d’aconseguir que la televisió pública aporti riquesa intel·lectual i sense treure vida al sector privat s’ha de garantir sempre el servei públic.”

Segons ens argumentava, son ells qui han de portar la bandera “hem de saber ser el motor en el sector i tenim encara una gran feina a fer”. Actualment es té un bon índex d’audiència a les televisions catalanes amb un ventall ampli i variat de programació que no inclou grans programes del cor ni realities i per això “té molt de mèrit quedar per sobre d’altres televisions sense oferir aquest tipus de programes” en canvi si tenen clar el que volen segons afirmava Guitart “es procura tendir a buscar sempre la màxima imparcialitat dels professionals”.

Els hi queda molt camí per fer encara, però els principis generals de tota la seva programació queden ben clars a la seva web:

  • El respecte als principis que informen la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i als drets i llibertats que reconeixen i garanteixen.

  • Objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.

  • Respecte a la llibertat d'expressió.
  • Respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social.
  • Promoció de la llengua i la cultura catalanes.
  • Respecte i atenció especial a la joventut i a la infància.
  • Respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol circumstància personal o social.

Segons Guitart, el futur immediat està ben clar pel que fa a les televisions “anem cap a la televisió interactiva i hem de poder liderar el canvi amb continguts públics”.

Em quedo sobretot amb que “hem de donar un servei públic amb la màxima audiència i amb el mínim cost i per aconseguir-ho necessitem bons equips de persones i saber dirigir-los bé”...chapeau per les idees ben clares...